Privacy statement Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO)

gepubliceerd op: 27 juli 2018

In deze privacyverklaring leest u hoe Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) met uw persoonsgegevens omgaat, hoe wij deze verwerken en met welk doel.

Algemeen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij gebruik van onze website www.nmvo.nl worden geen persoonsgegevens door ons verwerkt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, verwerken wij (indien nodig) de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Emailadres
 4. Telefoonnummer
 5. BIG nummer (in geval van apotheekhoudende)

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • voeren van een sluitende (financiele) administratie;
 • nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, producten en diensten (o.a. middels de digitale nieuwsbrief).

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor voorafgaand uw toestemming ontvangen en/of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Rechtsgrond

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • toestemming van de betrokkene.
 • het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het behartigen van een gerechtvaardigd belang van NMVO of van een derde;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van verleende toestemming, bestaat altijd de mogelijkheid de verleende toestemming op gelijke wijze weer in te trekken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of aangevraagde diensten zoals Arvato en eventueel andere transporteurs of leveranciers. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen.

Indien er onverhoopt toch een inbreuk in verband met uw gegevens mocht plaatsvinden met waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als u zelf de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nmvo.nl.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de in dit statement geformuleerde doeleinden, tenzij wij deze gegevens langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking

U kunt contact opnemen via info@nmvo.nl voor een verzoek tot inzage, wijziging of wissing van uw gegevens, om bezwaar te maken tegen of beperking van (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als u wilt dat wij uw gegevens overdragen naar een andere organisatie. Ook voor al uw andere vragen over uw gegevens kunt u bij info@nmvo.nl terecht.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder indien u vragen en/of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.