Nieuwsbrief NMVO 5 november 2019: vaststelling jaarlijkse bijdrage 2020, teruggave entrance fee en meer

Afgelopen week bereikten we met u een nieuwe mijlpaal. Voor het eerst werd de grens van twee miljoen reguliere scans op een dag gepasseerd. Er waren meer eind gebruikers dan ooit te voren aan het scannen. Dat deed u met een dalend aantal alerts. Dat was afgerond 3,5%. Dat aantal alerts kunnen we samen verder omlaag brengen, de NMVO helpt u daarbij graag verder. In deze nieuwsbrief informatie over de jaarlijkse bijdrage, ons plan om u de entrance fee gefaseerd terug te betalen en nieuwe 2D testcodes voor uw scanners (English translation below).

Recurring fee 2020

Bij de introductie van FMD in Nederland heeft het bestuur de eenmalige bijdrage (entrance fee) voor de handelsvergunninghouders (MAH) vastgesteld op 25.000 euro. Dit om de start van het NMVS en de stichting NMVO mogelijk te maken. Het doel was destijds om vanaf 2019 de stichting NMVO te financieren uit de jaarlijkse bijdrage (recurring fee). Tegelijkertijd is er in 2017 aan u beloofd om het surplus terug te storten. Hierover willen we u graag informeren.

Het bestuur van de NMVO heeft inmiddels een budgetplanning vastgesteld voor de periode 2020-2025. Het is het bestuur en de organisatie van de NMVO gelukt om door zo lean en mean mogelijk te opereren de kosten voor zowel de opstart als de voor de lopende organisatie te financieren uit de recurring fee. Deze blijft de komende jaren op 10.000 euro per MAH per jaar gehandhaafd.

Teruggave entrance fee

Het aantal MAH’s dat bij NMVO is aangesloten blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan is voorzien ten tijde van het vaststellen van de hoogte van de entrance fee. De ‘entrance fee’ van 25.000 zal de komende jaren worden afgebouwd naar 0. Dat doen we in vijf jaarlijkse termijnen van 5.000 euro. U zult de teruggave dan ook verwerkt zien op uw factuur als korting op de recurring fee. Daarnaast ontvangt u in 2020 een teruggave over de jaarbijdrage van 2019. Over de exacte hoogte en het moment van verrekenen van de jaarbijdrage brengen we u in de loop van 2020 op de hoogte.

De NMVO hanteert als uitgangspunt om zo kostenefficiënt mogelijk te werk te gaan. Het staat NMVO te allen tijde vrij om dit teruggave plan te herzien.

Nog niet aangemeld bij NMVO?

Vanaf 01-01-2020 wordt voor nieuwe MAH’s geen entrance fee meer in rekening gebracht. Wie zich in 2020 aansluit betaalt alleen de recurring fee 2020 van 10.000 euro per MAH. U ontvangt vanzelfsprekend geen teruggave entrance fee.

Early birds

MAH’s die voor 1 januari 2018 bij NMVO zijn aangesloten, de zogenaamde early birds, hebben al op de factuur voor 2019 een eenmalige korting van 5.000 euro per MAH ontvangen.

Testcode

Deze week hebben we een nieuwe 2D data matrix om uw scanners te testen. We testen met deze 2D code de meest voorkomende fouten van de afgelopen weken. We merken dat in de praktijk de resultaten binnen een bedrijf nog wel eens verschillen, ook met identieke scanners en systemen. Het is daarom belangrijk om deze test bij al uw scanners uit te voeren.1. Controleer of de scanner is aangesloten op de computer waarop u gaat testen.
2. Open Kladblok of Word. DUS NIET TESTEN IN UW AIS!
3. Scan onderstaande code. Bij een succesvol resultaat de zou de volgende regel moeten verschijnen: 014791836674619110TEST398E53CA521723020121YZ0yz30CcE8222C468B

English

Last week we reached a new milestone. For the first time, the limit of two million regular scans was passed one day. More end users than ever before were scanning. You did that with a falling number of alerts. That was 3.5%. Together we can further reduce that number of alerts, the NMVO is happy to help you. In this newsletter NMVO informs you about the annual contribution, our plan to refund the entrance fee in phases and new 2D test codes for your scanners.

Recurring fee 2020

With the introduction of FMD in the Netherlands, the board set the one-off contribution (‘entrance fee’) for the marketing authorization holders (MAH’s) at 25,000 euro. This fee has been used to enable the start of the NMVS and the NMVO foundation. The goal at the time was to fund the NMVO foundation from 2019 onwards from the annual contribution (‘recurring fee’). At the same time, NMVO promised to refund the surplus. We would like to inform you about this.

The NMVO board has now established a budget plan for the 2020-2025 period. The board and the organization of the NMVO succeeded in operating as lean and mean as possible to finance the costs for both the start-up and for the current organization from the recurring fee. This will be maintained at 10,000 euros per MAH per year in the coming years.

Refund entrance fee

The number of MAHs registered at NMVO appears to be considerably higher than anticipated at the time of determining the amount of the entrance fee. The entrance fee of 25,000 will be reduced to 0 in the coming years and will be refunded in five annual installments of 5,000 euros. You will therefore see the refund processed on your yearly invoice as a discount on the recurring fee. In addition, you will receive a refund in 2020 on the annual contribution for 2019. We will inform you about the exact amount and the time of this refund in the course of 2020.

The NMVO uses the principle of working as cost-efficiently as possible. NMVO may revise the return plan at any time.

Not yet registered as MAH at NMVO?

From 01-01-2020, no entrance fee will be charged for new MAHs. Those who join in 2020 only pay the recurring fee 2020 of 10,000 euros per MAH. You will of course not receive a refund of the entrance fee.

Early birds

MAH’s that were connected to NMVO before 1 January 2018, the so-called early birds, have already received a one-off discount of 5,000 euros per MAH on the 2019 invoice.

2D test code

This week we have a new 2D data matrix to test your scanners. With this 2D code we test the most common errors of the past weeks. We notice that in practice the results within a company sometimes differ, even with identical scanners and systems. It is therefore important to perform this test on all your scanners.

1.Check whether the scanner is connected to the computer on which you are testing.
2. Open Notepad or Word. SO DO NOT TEST IN YOUR AIS!
3. Scan the code below:If the result is succesful, the following line should appear: 014791836674619110TEST398E53CA521723020121YZ0yz30CcE8222C468B