Nieuwsbrief 21 augustus 2019: sterke toename van gebruik NMVS, test uw scanner en uitnodiging Skypesessie

Nog 6 weken te gaan tot het einde van de soft launch. In deze nieuwsbrief leest u meer over: sterke toename van gebruik NMVS, test uw scanner en uitnodiging Skypesessie (English below).

Sterke toename gebruik NMVS

Zes maanden na de ingebruikname van het NMVS, is het overgrote deel van de fabrikanten, groothandels en apotheekhoudenden aangesloten op het systeem. Het aantal producten in het NMVS is gestaag gegroeid naar 105 miljoen. Ook blijkt uit het aantal scans dat apotheken en groothandels het scannen steeds meer in werkprocessen integreren. Reeds honderden apotheken scannen veelvuldig en consequent. De afgelopen week kwamen we voor het eerst dicht in de buurt van de drie miljoen scans.

Hoe meer er wordt gescand, hoe meer het eigen succespercentage omhoog gaat. Daarnaast krijgt de NMVO ook steeds beter inzicht in onjuiste alerts en hoe we deze samen kunnen voorkomen. Voor de zomer zat het alertpercentage rond de 10%, de afgelopen week rond de 5% en we zien dat het aantal alerts steeds verder daalt. Dat moet ook, want het elimineren van false positives zorgt voor een stabiele geneesmiddelenvoorziening na 1 oktober.

Uitgelicht: test uw scanner

Uit analyse blijkt dat veel alerts voortkomen uit onjuiste configuratie van scanapparatuur. Meer dan de helft van de FMD alerts wordt daardoor gegenereerd. De scanner is niet hoofdlettergevoelig, maakt door een verkeerde configuratie van een Y een Z of leest het serienummer niet volledig. Is uw scanner juist afgestemd? Test deze via onderstaande test.

Scannertest:

  1. Controleer of de scanner is aangesloten op de computer waarop u gaat testen.
    2. Open Kladblok of Word (DUS NIET TESTEN IN UW AIS!)
    3. Scan onderstaande code:

Als de scanner geschikt is, verschijnt deze tekst in kladblok of Word: “HOOFDLETTERS en kleine letters. Komt de Y voor de Z?”

Ziet u deze zin zo verschijnen? Dan sluit u bijna alle scanfouten uit. Krijgt u een verkeerd resultaat? Raadpleeg bij configuratieproblemen de instructies van uw softwareleverancier of neem contact op met de leverancier van de scanner.

Uitnodiging Skype update

Op donderdag 5 september 13:00-14:00 organiseert NMVO een webinar.

NMVO nodigt alle organisaties die als deelnemer van de stichting NMVO zijn geregistreerd uit voor dit webinar. Het webinar heeft als doel om de deelnemers van de stichting NMVO te informeren over de voortgang van het Nederlandse NMVS, mede met het oog op het naderende einde van de ‘soft launch’, en de mogelijkheid te bieden voor deelnemers om vragen te stellen. Indien u nog geen deelnemer bent van de Stichting NMVO, kunt u zich hier registreren.

Aanmelden voor het webinar kan door een mail te sturen naar info@nmvo.nl. Vermeld in de e-mail welke organisatie u vertegenwoordigt. Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen. Voorafgaand aan het webinar ontvangt u een uitnodiging waarmee u kunt deelnemen via Skype for business.

 

English:

Only 6 weeks left until the end of the soft launch: Strong increase in NMVS use, test your scanner and invitation to Skype session.

Strong increase in use of NMVS

Six months after the commissioning of the NMVS, the vast majority of manufacturers, wholesalers and pharmacists are connected to the system. The number of products in the NMVS has steadily grown to 105 million. The number of scans also shows that pharmacies and wholesalers are increasingly integrating scanning into work processes. Hundreds of pharmacies already scan frequently and consistently. Last week we came close to three million scans for the first time.

The more scans, the higher your own conversion rate. In addition, the NMVO also gains better insight into incorrect alerts and how we can prevent them together. The alert rate for the summer was around 10%. Thanks to the efforts of the entire chain, the alert percentage has now been halved to 5% and the number of alerts is constantly falling. This is necessary because the elimination of false positives ensures a stable supply of medicines after 1 October.

Highlighted: test your scanner

Analysis shows that many alerts come from incorrect configuration of scanning equipment. More than half of the FMD alerts are generated by this. The scanner is not case sensitive, replaces an Y for a Z due to incorrect configuration or does not read the serial number at all. Is your scanner installed correctly? Do the test:

Scanner test:
1. Make sure the scanner is connected to the computer you are testing.
2. Open Notepad or Word (SO DO NOT TEST IN YOUR AIS!)
3. Scan the code below:

If the scanner is suitable, this text will appear in notepad or Word: “‘HOOFDLETTERS en kleine letters. Komt de Y voor de Z?”?

If this sentence appears, you exclude almost all scanning errors. Are you getting the wrong result? For configuration problems, consult the instructions from your software supplier or contact the supplier of the scanner.

Invitation to Skype update

NMVO organizes a webinar on Thursday 5 September 13:00-14:00.

NMVO invites all organizations that are registered as ‘participant’ of the NMVO foundation to this webinar. The aim of the webinar is to inform the participants of the NMVO foundation about the progress of the Dutch NMVS, also with respect to the approaching end of the “soft launch”, and to offer participants the opportunity to ask questions. If you are not yet a member of the NMVO Foundation, you can register here.

You can register for the webinar by sending an email to info@nmvo.nl. Indicate in the e-mail which organization you represent. A maximum of two people can participate per organization. Prior to the webinar you will receive an invitation with which you can participate via Skype for business.