Nieuwsbrief 20 september 2019: meer scans en minder alerts, IGJ start gerichte toezichtsactiviteiten na 1 oktober, zo voorkomt u scanproblemen, testcode, NMVS Interface v2 wordt uitgefaseerd.

Nog 1,5 week voor het einde van de soft launch: Het NMVS verbetert: meer scans en minder alerts, IGJ start gerichte toezichtsactiviteiten na 1 oktober, zo voorkomt u scanproblemen, testcode, NMVS Interface v2 wordt uitgefaseerd. Nog 1,5 week voor het einde van de soft launch: Het NMVS verbetert: meer scans en minder alerts, IGJ start gerichte toezichtsactiviteiten na 1 oktober, zo voorkomt u scanproblemen, testcode, NMVS Interface v2 wordt uitgefaseerd.

NMVS verbetert: meer scans en minder alerts

Afgelopen week braken we een aantal records. We kwamen boven de 500.000 scans per dagen en het alert percentage zakte onder de 3%. Helpt u mee om dit getal verder te verlagen? Verderop in deze nieuwsbrief twee 2D data matrices die op verzoek wat lastiger gemaakt zijn om te scannen.

IGJ start gerichte toezichtsactiviteiten na 1 oktober

Op 1 oktober start de IGJ met gerichte toezichtsactiviteiten als nieuwe fase in de implementatie van de FMD, zo publiceert IGJ op 20 september 2019 middels een nieuwsbericht op haar website. Hiermee wordt de stabilisatieperiode (soft launch) definitief beëindigd. De NMVO ziet dat alle stakeholders veel inspanningen hebben gepleegd om het systeem stabiel te maken en het aantal onterecht alerts te verminderen. De nieuwe fase vanaf 1 oktober zal moeten bijdragen aan het verder verlagen.

Omdat het totale aantal alerts nog te hoog is om op individueel niveau te onderzoeken, mag de apotheekhoudende of groothandel het medicijnen ter hand stellen of distribueren als er geen aanleiding is om na een alert te denken dat de verpakking vervalst is. De apotheekhoudende of groothandel moet er wel voor zorgen dat de oorzaak van de onnodige alerts wordt weggenomen.

De Inspectie heeft aangekondigd meer te gaan toezien op naleving. “De IGJ zal zich hierbij in eerste instantie richten op stakeholders die niet zijn aangesloten, niet of nauwelijks scannen en/of structureel veel alerts veroorzaken. Deze activiteiten zullen aanvankelijk stimulerend van aard zijn, tenzij de IGJ grote risico’s ziet voor de patiëntveiligheid.”

Zo voorkomt u scanproblemen

We zien in de praktijk dat scannen nauw luistert maar dat een hoog succespercentage weldegelijk mogelijk is. Meer dan 400 apotheken scoren hoger dan 99,4% van de scans foutloos. Naast de scantest van uw AIS leverancier en de test codes van de NMVO hieronder kunt u zelf een aantal stappen nemen.

Als u een FMD melding krijgt, controleer dan de informatie in uw AIS en de verpakking. In meer dan de helft van de gevallen is de scanner die alleen kleine letters doorgeeft het probleem. Vergelijk de code op het pakje met de code in uw scherm. Ziet u dat hoofd en/of kleine letters niet overeenkomen? Doe dan de scantest van de NMVO. Staan daar wel de hoofd- en kleine letters goed? Neem dan contact AIS leverancier.

Testcode

Vorige week plaatsten we de tweede testcode. Deze week hebben we een nieuwe 2D data matrix om uw scanners te testen. We testen met deze 2D code de meest voorkomende fouten van de afgelopen weken. We merken dat in de praktijk de resultaten binnen een bedrijf nog wel eens verschillen, ook met identieke scanners en systemen. Het is daarom belangrijk om deze test bij al uw scanners uit te voeren.

1. Controleer of de scanner is aangesloten op de computer waarop u gaat testen.
2. Op verzoek deze keer een tweetal wat kleinere code qua formaat, printen is aan te raden.
3. Open Kladblok of Word. DUS NIET TESTEN IN UW AIS!
4. Scan onderstaande code:

abcdABCD8b8BvwxyzVWXYZ

(01)07131QwYzA137(17)200709(10)0D61588(21)YZ-scan-TEST
NMVS Interface v2 wordt uitgefaseerd

In december komt de nieuwe versie van het NMVS online. In NMVS 1.6 wordt de interface V2 niet meer ondersteund. Velen hebben dat al gedaan, maar op een enkele plek wordt deze interface nog door leveranciers van NMVS connectie gebruikt. Inmiddels heeft de NMVO alle XIS leveranciers met een actieve V2 verbinding een waarschuwing gestuurd. Op het ontwikkelplatform https://sws-nmvs.eu kunt u meer informatie en documentatie vinden.


English:

Another 1.5 weeks before the end of the soft launch: The NMVS is improving: more scans and fewer alerts, IGJ starts targeted monitoring activities after 1 October, how to prevent scanning problems, test code, NMVS Interface v2 is being phased out.

NMVS is improving: more scans and fewer alerts

Last week we broke a number of records. We were above 500,000 scans per day and the alert percentage dropped below 3%. Do you help to further reduce this number? Upon request, two 2D data matrices have been included later in this newsletter that have been made more difficult to scan.

IGJ starts targeted monitoring activities after 1 October

The IGJ will start on 1 October with targeted monitoring activities as a new phase in the implementation of the FMD, according to the IGJ news item that was published on September 20, 2019. With this, the stabilization period (soft launch) is definitively ended. The NMVO sees that all stakeholders have put a lot of effort into making the system stable and reducing the number of incorrect alerts. The new phase from 1 October will have to contribute to a further reduction.

According to the IGJ, the pharmacist or wholesaler may hand over or distribute the medication if there is no reason to think that the package is forged after an alert. The pharmacist or wholesaler must ensure that the cause of the unnecessary alerts is removed.

The Inspectorate has announced that it will be monitoring more on compliance. It says: “In this regard, the IGJ will initially focus on stakeholders who are not connected, do not or hardly scan and / or cause structural alerts. These activities will initially be stimulating, unless the IGJ sees significant risks for patient safety.”

How to prevent scanning problems

We see in practice that scanning is very important, but that a high conversion rate is indeed possible. More than 400 pharmacies score higher than 99.4% of the scans without errors. In addition to the scan test from your AIS supplier and the NMVO test codes below, you can take a number of steps yourself.

If you get an FMD message, check the information in your AIS and the package. In more than half of the cases, the scanner that passes only lowercase letters is the problem. Compare the code on the package with the code on your screen. Do you see that uppercase and / or lowercase letters do not match? Then do the NMVO scan test. Are the uppercase and lowercase letters correct? Then contact your AIS supplier.

Test code

Last week we placed the second test code. This week we have a new 2D data matrix to test your scanners. With this 2D code we test the most common errors of the past weeks. We notice that in practice the results within a company sometimes differ, even with identical scanners and systems. It is therefore important to perform this test on all your scanners.

1. Make sure the scanner is connected to the computer you are testing.
2. On request this time two somewhat smaller codes in terms of format, printing is recommended.
3. Open Notepad or Word. SO DO NOT TEST IN YOUR AIS!
4. Scan the code below:

abcdABCD8b8BvwxyzVWXYZ

(01)07131QwYzA137(17)200709(10)0D61588(21)YZ-scan-TEST

NMVS Interface v2 is being phased out

The new version of the NMVS will be available in December. In NMVS 1.6 the interface V2 is no longer supported. Many have already done that, but in a single place this interface is still being used by NMVS connection providers. The NMVO has now sent a warning to all XIS suppliers with an active V2 connection. You can find more information and documentation on the development platform https://sws-nmvs.eu.