Jaarlijkse bijdrage 2020 NMVO

(English below)

Bij de introductie van FMD in Nederland heeft het bestuur de eenmalige bijdrage (entrance fee) voor de handelsvergunninghouders (MAH) vastgesteld op 25.000 euro. Dit om de start van het NMVS en de stichting NMVO mogelijk te maken. Het doel was destijds om vanaf 2019 de stichting NMVO te financieren uit de jaarlijkse bijdrage (recurring fee). Tegelijkertijd is er in 2017 aan u beloofd om het surplus terug te storten. Hierover willen we u graag informeren.

Recurring fee 2020

Het bestuur van de NMVO heeft inmiddels een budgetplanning vastgesteld voor de periode 2020-2025. Het is het bestuur en de organisatie van de NMVO gelukt om door zo lean en mean mogelijk te opereren de kosten voor zowel de opstart als de voor de lopende organisatie te financieren uit de recurring fee. Deze blijft de komende jaren op 10.000 euro per MAH per jaar gehandhaafd.

Teruggave entrance fee

Het aantal MAH’s dat bij NMVO is aangesloten blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan is voorzien ten tijde van het vaststellen van de hoogte van de entrance fee. Indien u de ‘entrance fee’ van 25.000 reeds heeft betaald, zal deze de komende jaren worden afgebouwd naar 0. Dat doen we in vijf jaarlijkse teruggaven in termijnen van 5.000 euro. U zult de teruggave dan ook verwerkt zien op uw factuur als korting op de recurring fee. Daarnaast ontvangt u in 2020 een teruggave over de jaarbijdrage van 2019. Over de exacte hoogte en het moment van verrekenen brengen we u in de loop van 2020 op de hoogte.

Nog niet aangemeld bij NMVO? 

Vanaf 01-01-2020 wordt voor nieuwe MAH’s geen entrance fee meer in rekening gebracht. Wie zich in 2020 aansluit betaalt alleen de recurring fee 2020 van 10.000 euro per MAH. U ontvangt vanzelfsprekend geen teruggave entrance fee.

Early birds

MAH’s die voor 1 januari 2018 bij NMVO zijn aangesloten, de zogenaamde early birds, hebben al op de factuur voor 2019 een eenmalige korting van 5.000 euro per MAH ontvangen.

De NMVO hanteert als uitgangspunt om zo kostenefficiënt mogelijk te werk te gaan. Het staat NMVO te allen tijde vrij om dit teruggave plan te herzien.

EnglishWith the introduction of FMD in the Netherlands, the board set the one-off contribution (‘entrance fee’) for the marketing authorization holders (MAH’s) at 25,000 euro. This fee has been used to enable the start of the NMVS and the NMVO foundation. The goal at the time was to fund the NMVO foundation from 2019 onwards from the annual contribution (‘recurring fee’). At the same time, NMVO promised to refund the surplus. We would like to inform you about this.

Recurring fee 2020

The NMVO board has now established a budget plan for the 2020-2025 period. The board and the organization of the NMVO succeeded in operating as lean and mean as possible to finance the costs for both the start-up and for the current organization from the recurring fee. This will be maintained at 10,000 euros per MAH per year in the coming years.

Refund entrance fee

The number of MAHs registered at NMVO appears to be considerably higher than anticipated at the time of determining the amount of the entrance fee. The entrance fee of 25,000 will be reduced to 0 in the coming years and will be refunded in five annual installments of 5,000 euros. You will therefore see the refund processed on your yearly invoice as a discount on the recurring fee. In addition, you will receive a refund in 2020 on the annual contribution for 2019. We will inform you about the exact amount and the time of settlement in the course of 2020.

Not yet registered as MAH at NMVO?

From 01-01-2020, no entrance fee will be charged for new MAH’s. Those who join in 2020 only pay the recurring fee 2020 of 10,000 euros per MAH. You will of course not receive a refund of the entrance fee.

Early birds

MAH’s that were connected to NMVO before 1 January 2018, the so-called early birds, have already received a one-off discount of 5,000 euros per MAH on the 2019 invoice.

The NMVO uses the principle of working as cost-efficiently as possible. NMVO may revise the return plan at any time.